Тэргүүлэгчдийн хуралдаан

Тэргүүлэгчдийн хуралдаан

442
0
Түгээх
  1. Хадлан тэжээл, ургац, хураалт, усан хангамж, мал эрчимжүүлэх болон хөдөө аж ахуйн өвөлжилтийн бэлтгэл ажил
  2. Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан
  3. Нийгэм эдийн Засгийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн 3 дугаар улиралын хэрэгжилт.
  4. Улс аймгийн хөрөнгө оруулалт, ОНХСангаар хийгдэж буй ажил
  5. Нийгмийн даатгалын байцаагчийн ажлын мэдээлэл
  6. Амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн ажлын тайлан
  7. Төслийн орлого бүрдүүлэлт зарлага санхүүжилтийн эхний хагас жилийн гүйцэтгэл
  8. 2018 оны Орон нутгийн өмчийн тооллогоын дүн актлах устгах хөрөнгийн тухай
  9. Давуу эрхээр газар эзэмшүүлэх хүсэлт
  10. Шагнал

Сэтгэгдэл байхгүй