Төсөв гүйцэтгэл

Биелэлт

Суманд төвлөрөх 11 нэр төрлийн орлого 2017 оны 10  дугаар сарын 31-ний байдлаар  13668.5 мянган төгрөг орохоос 23050.4 мянган төгрөг орж 168.6 хувийн биелэлттэй байна.  Ойн төлбөр 73.1 хувь, Хүү торгууль 55.0 хувийн биелэлттэй, Галт зэвсгийн албан татвар 51.5 хувь, тэмдэгтийн хураамжын орлого 93.8 хувь биелэсэн ба бусад орлого биелэсэн.

Аймагт төвлөрөх 6 нэр төрлийн орлого 152766.2 мянган төгрөг орохоос 137837.3 мянган төгрөг орж 90.2  хувийн биелэлттэй байна. Цалингийн ашиг 93.0 хувийн биелэттэй, газрын төлбөр 89.6 хувийн биелэттэй ба бусад орлого биелэсэн.

Улсад төвлөрөх 3 нэр төрлийн орлого 4940.1 мянган төгрөг орохоос 7107.0  мянган төгрөг орж 143.9 хувийн биелэлттэй байна. Нэр төрлөөр жигд биелэсэн.

Нийт 3 шатны орлого  171374.8  мянган төгрөг орохоос 167994.7  мянган төгрөг  орж 98.0 хувийн биелэлттэй байна.

3 ШАТНЫ ОРЛОГЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

Суманд төвлөрөх 11 нэр төрлийн орлого 2017 оны 05 дугаар сарын байдлаар 3590.0 мянган төгрөг орохоос 11554.2 мянган төгрөг орж 321.8 хувийн биелэлттэй байна. Нэр төрлөөр жигд биелэсэн.

Аймагт төвлөрөх 5 нэр төрлийн орлого 38950.0 мянган төгрөг орохоос 62116.5 мянган төгрөг орж 159.5 хувийн биелэлттэй байна. Нэр төрлөөр жигд биелэсэн.
Улсад төвлөрөх 3 нэр төрлийн орлого 2528.6 мянган төгрөг орохоос 5185.2 мянган төгрөг орж 205.1 хувийн биелэлттэй байна. Нэр төрлөөр жигд
Нийт 3 шатны орлого 45068.6 мянган төгрөг орохоос 78855.9 мянган төгрөг орж 175.0 хувийн биелэлттэй байна.images/IMAGE0636.JPG

IMAGE0636

2016 оны төсвийн гүйцэтгэл

IMAGE0080

 

IMAGE0081

IMAGE0082

хагас жилийн төсвийн гүйцэтгэл

                                        2015 îíû 06-ð ñàðûí òºñâèéí  îðëîãûí ã¿éöýòãýë.

   ¹

  

         Îðëîãûí òºðºë

2015îíû 06-ð ñàðûí 30

¯¿íýýñ Óðüä îíû äóòóó Îð-ñ

Òºëºâ

ÿéöýò

Õóâü

                                           Ñóìàíä òºâëºð¿¿ëýõ îðëîãî

1

Õ¿í àìûí îðëîãûí ä¿í

16277,6

5645,8

34,7

 

Æèøèã òàòâàð

56,0

62,0

110,7

 

Ñóóòãàí-2

600,0

653,7

109,0

 

Патент

 

20,0

100,0

 

Õóâèàðàà ÀÀÝÎðëîãî

15621,6

4910,1

31,4

 

2

ªì÷èéí àëáàò òàòâàð

144,0

156,0

108,3

 

Áóóíû àëáàí òàòâàð

144,0

156,0

108,3

 

3

Áóñàä òºëáºð õóðààìæ

8815,0

11100,1

125,9

 
 

Òýìäýãòèéí õóðààìæ

1000,0

3063,7

306,4

 
 

Îéí òºëáºð

6120,0

6253,6

102,2

 
 

Áàéãàëèéí óðãàì ÀÀòàòâàð

       
 

Óñ àøèãëàñíû òºëáºð

315,0

342,4

108,7

 
 

Нэр зааж ангилагдаагүй

 

60,0

100,0

 
 

Хог хаягдлын төлбөр

1380,0

1380,4

100,0

 

4

Òàòâàðûí áóñ îðëîãî

1490,0

2092,9

140,5

 

Õ¿¿ òîðãóóëü

1100,0

1614,9

146,8

 

Ò¿ðýýñèéí òºëáºð

240,0

328,0

136,7

 

Òºñâèéí ººðèéí îðëîãî

150,0

150,0

100,0

 

                     Ñóìûí ä¿í

26726,6

18994,8

71,1

 

                                             Àéìàãò òºâëºð¿¿ëýõ îðëîãî

1.

2.

3.

4.

Ãàçðûí òºëáºð

13693,9

60526,3

442,0

857,9

¯ÕÕ-èéí àëáàí òàòâàð

6574,4

6903,0

105,0

773,9

ÀÒªßÕ-èéí òàòâàð

3359,8

4223,9

125,7

130,3

Óñ àøèãëàñíû òºëáºð

1990,0

1990,0

100,0

 

5

Öàëèí õºëñ ò¿¿íòýé àäèëòãàõ

84016,1

90559,9

107,8

2151,7

Àéìãèéí ä¿í

109634,2

164203,1

149,8

3913,8

                                            Óëñàä òºâëºð¿¿ëýõ îðëîãî

1.

2.

ÀÀÍÎÀÒàòâàð

28000,0

19882,8

71,0

18253,2

ͪÀÒàòâàð

25000,0

156907,7

627,6

46164,1

3

Àãààðûí áîõèðäîë Àâòî

608.5

481.2

79.1

 

Óëñûí ä¿í

53608.5

177271.7

330.7

64417.3

Íèéò ä¿í

189969.3

360469.6

189.8

68331.1

Free business joomla templates